ODPADY PRZEMYSŁOWE

Czyszczenie separatorów

Czyszczenie separatorów ropopochodnych oraz tłuszczu specjalistycznym sprzętem.

Odpady przemysłowe

Odbioru wszystkich odpadów ujętych w polskiej klasyfikacji, katalogu odpadów.

Oczyszczanie gruntów

sortowanie oraz odzysk odpadów poza instalacjami gleby i ziemi metodą „ex-situ”.

Odpady Przemysłowe Warszawa

Odbiór odpadów przemysłowych

Firma posiada możliwości odbioru wszystkich odpadów ujętych w polskiej klasyfikacji, katalogu odpadów. Wśród szerokiej grupy odpadów, którymi firma może zajmować się w ramach posiadanych zezwoleń, jako podstawowe rodzaje odpadów przemysłowych będących obiektem naszego zainteresowania wymienić należy:

 • odpady ze stacji demontażu pojazdów
 • odpady z drukarni
 • odpady z przemysłu farmaceutycznego
 • odpady z przemysłu kosmetycznego
 • odpady z przemysłu poligraficznego
 • przeterminowane produkty spożywcze
 • odpady z przemysłu mleczarskiego
 • odpady z przemysłu energetycznego
 • odpady z oczyszczalni ścieków
 • odpady z czyszczenia i udrażniania kanalizacji,
 • odpady z warsztatów samochodowych,
 • wszelkie odpady zawierające ropopochodne,
 • osady poneutrlizacyjne i pościekowe,
 • odpadowe chemikalia,
 • odpady zawierające azbest,
 • odpady z budowy, remontu i demontażu obiektów budowlanych (papa, wełna mineralna)
 • odpady medyczne

Beczki

Prace związane z odbiorem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów wykonujemy bezpiecznie, fachowo i terminowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do transportu odpadów wykorzystujemy specjalistyczny sprzęt oraz zatrudniamy wykwalifikowanych, odpowiednio przeszkolonych pracowników.

Czyszczenie separatorów

Firma świadczy usługi czyszczenia separatorów ropopochodnych oraz tłuszczu. Dysponujemy specjalistycznym taborem samochodowym wraz z niezbędnym wyposażeniem przystosowanym do serwisowania wszystkich typów separatorów spotykanych na naszym rynku.

Oczyszczanie gruntów z substancji ropopochonych

Na terenie zakładu w Nowym Modlinie prowadzimy odzysk poza instalacjami gleby i ziemi zanieczyszczonej substancjami ropopochodnymi metodą „ex-situ” tj. z przemieszczeniem zanieczyszczonej ziemi w miejsce przeznaczone do jej oczyszczania. W procesie bioremediacji wykorzystywane są metody biotechnologiczne z użyciem mikroorganizmów.

Do najbardziej efektywnych drobnoustrojów należą te, które wykorzystują węglowodory ropopochodne jako jedyne źródło węgla i energii. Ich ilość w glebie jest niewielka, stanowią one najczęściej około 0,1% ogólnej liczby bakterii. W celu zwiększenia ich ilości wykorzystuje się biopreparaty zawiera­jące allochtoniczne mikroorganizmy zdolne do biodegradacji, węglowodorów oraz składniki mineralne, głównie związki, azotu i fosforu.

Oczyszczanie gruntów z substancji ropopochonych

Jesteśmy na etapie budowy innowacyjnej instalacji do oczyszczania gruntów zanieczyszczonych metalami ciężkimi metodami biotechnologicznymi tj. przy wykorzystaniu mikroorganizmów.

Sortowania odpadów komunalnych pozwala rozwijać selektywną zbiórkę surowców wtórnych a także zapewnia wysoką jakość usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych.


Na terenie firmy w Nowym Modlinie eksploatujemy instalację do sortowania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie. Przetwarzamy odpady, które są dostarczane z gmin ościennych. W wyniku sortowania zawracamy do powtórnego obiegu wartościowe surowce wtórne w postaci:

 • opakowań z papieru i tektury,
 • opakowań z tworzyw sztucznych,
 • opakowań z drewna,
 • opakowań z metali,
 • opakowań wielomateriałowych,
 • opakowań ze szkła.