EKOZYSK 1 - odpady komunalne, przemysłowe Warszawa

ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH, KASACJA SAMOCHODÓW, SKUP AUT I POJAZDÓW

Odbiór odpadów przemysłowych

Firma posiada możliwości odbioru wszystkich odpadów ujętych w polskiej klasyfikacji, katalogu odpadów. Wśród szerokiej grupy odpadów, którymi firma może zajmować się w ramach posiadanych zezwoleń, jako podstawowe rodzaje odpadów przemysłowych będących obiektem naszego zainteresowania wymienić należy:

 

odpady ze stacji demontażu pojazdów,

odpady z drukarni,

odpady z przemysłu farmaceutycznego,

odpady z przemysłu kosmetycznego,

odpady z przemysłu poligraficznego,

przeterminowane produkty spożywcze,

odpady z przemysłu mleczarskiego,

odpady z przemysłu energetycznego,

odpady z oczyszczalni ścieków,

odpady z czyszczenia i udrażniania kanalizacji,

odpady z warsztatów samochodowych,

wszelkie odpady zawierające ropopochodne,

osady poneutrlizacyjne i pościekowe,

odpadowe chemikalia,

odpady zawierające azbest,

odpady z budowy, remontu i demontażu obiektów budowlanych (papa, wełna mineralna)

odpady medyczne,

Beczki

Prace związane z odbiorem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów wykonujemy bezpiecznie, fachowo i terminowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do transportu odpadów wykorzystujemy specjalistyczny sprzęt oraz zatrudniamy wykwalifikowanych, odpowiednio przeszkolonych pracowników.

 

Czyszczenie separatorów

 

Firma świadczy usługi czyszczenia separatorów ropopochodnych oraz tłuszczu. Dysponujemy specjalistycznym taborem samochodowym wraz z niezbędnym wyposażeniem przystosowanym do serwisowania wszystkich typów separatorów spotykanych na naszym rynku.

 

Oczyszczanie gruntów z substancji ropopochodnych

 

Na terenie zakładu w Nowym Modlinie  prowadzimy odzysk poza instalacjami gleby i ziemi zanieczyszczonej substancjami ropopochodnymi metodą „ex-situ” tj. z przemieszczeniem zanieczyszczonej ziemi w miejsce przeznaczone do jej oczyszczania. W procesie bioremediacji wykorzystywane są metody biotechnologiczne z użyciem mikroorganizmów.

 

Do najbardziej efektywnych drobnoustrojów należą te, które wykorzystują węglowodory ropopochodne jako jedyne źródło węgla i energii. Ich ilość w glebie jest niewielka, stanowią one najczęściej około 0,1% ogólnej liczby bakterii. W celu zwiększenia ich ilości wykorzystuje się biopreparaty zawiera­jące allochtoniczne mikroorganizmy zdolne do biodegradacji, węglowodorów oraz składniki mineralne, głównie związki, azotu i fosforu.

 

Oczyszczanie gruntów zanieczyszczonych metalami ciężkimi.

 

Jesteśmy na etapie budowy innowacyjnej instalacji do oczyszczania gruntów zanieczyszczonych metalami ciężkimi metodami biotechnologicznymi tj. przy wykorzystaniu mikroorganizmów.

 

Sortowania odpadów komunalnych pozwala rozwijać selektywną zbiórkę surowców wtórnych a także zapewnia wysoką jakość usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych.

 

Na terenie firmy w Nowym Modlinie eksploatujemy instalację do sortowania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie. Przetwarzamy odpady, które są dostarczane z gmin ościennych. W wyniku sortowania zawracamy do powtórnego obiegu wartościowe surowce wtórne w postaci:

 

opakowań z papieru i tektury,

opakowań z tworzyw sztucznych,

opakowań z drewna,

opakowań z metali,

opakowań wielomateriałowych,

opakowań ze szkła.